CBA warm-up match: Marco Polo Shenzhen, Ningbo Yongxing securities wins

2021-2022 season Chinese Basketball Association (CBA) pre-season warm-up match held in Zhuji, Zhejiang, Shenzhen Marco Polo team than the 102 to 110 victory over the Ningbo Yongxing securities.

October 12, Marco Polo Shenzhen Sun Haoqin players (left) layup in the game. Day, 2021-2022 season Chinese Basketball Association (CBA) pre-season warm-up match held in Zhuji, Zhejiang, Shenzhen Marco Polo team than the 102 to 110 victory over the Ningbo Yongxing securities.

Xinhua News Agency issued (Guobin She) October 12, Shenzhen Marco Polo players Yoko peak (left) to attack the ball in the game.

Day, 2021-2022 season Chinese Basketball Association (CBA) pre-season warm-up match held in Zhuji, Zhejiang, Shenzhen Marco Polo team than the 102 to 110 victory over the Ningbo Yongxing securities.

Xinhua News Agency issued (Guobin She) October 12, Ningbo Yongxing securities players Qu Hong-lin (front left) and Marco Polo Shenzhen Zhao Yiming scraping the players in the game. Day, 2021-2022 season Chinese Basketball Association (CBA) pre-season warm-up match held in Zhuji, Zhejiang, Shenzhen Marco Polo team than the 102 to 110 victory over the Ningbo Yongxing securities. Xinhua News Agency issued (Guobin She) October 12, Ningbo Yongxing securities players Mazhen Xiang (right) shooting a breakthrough in the race. Day, 2021-2022 season Chinese Basketball Association (CBA) pre-season warm-up match held in Zhuji, Zhejiang, Shenzhen Marco Polo team than the 102 to 110 victory over the Ningbo Yongxing securities. Xinhua News Agency issued (Guobin She) (Editor: Li Yanbin CN092).